Anëtarësohu në SHUKALB

Së bashku punojmë më mirë!


Kurset e Trajnimit

Regjistrimi Online


Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime Përgatisin Planin e Biznesit Pesë-Vjeçar nën Projektin e USAID për Planifikimin dhe Qeverisjen Vendore – Programi i Qyteteve Model

Pas miratimit nga Parlamenti të ligjit për Reformën Administrative Territoriale (RAT), Njësitë e reja të përcaktuara të Qeverisjes Vendore u bënë përgjegjësë për shërbimin ujësjellës kanalizime për të gjithë popullsinë, si zonat urbane ashtu dhe ato rurale, brenda zonave të…