Kërkesë për Shprehje Interesi – Përfaqësues Ligjor/Jurist

Vendndodhja:                        Tiranë – Shqipëri

Projekti:                                 Zhvillimi i Qëndrueshëm i Kapaciteteve në Sektorin e Ujit në Shqipëri

Project ID No.:                      AID-182-A-14-00001

Shërbimi i Konsulencës:     Përfaqësim Ligjor dhe Konsulencë Juridike

Pozicioni:                               Përfaqësues Ligjor/Jurist

Kohëzgjatja e Kontratës:    Prill – Shtator 2017

Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë (SHUKALB), e themeluar në vitin 2000, është një Shoqatë profesionale, jofitimprurëse e profesionistëve në sektorin e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve, e cila synon te përmirësojë menaxhimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në Shqipëri, për ta bërë atë më efiçent, të qëndrueshëm dhe efektiv në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi në Shqipëri. Shoqata është e regjistruar sipas ligjit Shqiptar në Gjykatën e Tiranës.

Sipas fushës së veprimtarisë, SHUKALB ka marrë një grant nga USAID për zbatimin e projektit “Zhvillimi i Qëndrueshëm i Kapaciteteve në Sektorin e Ujit në Shqipëri”, më poshtë referuar si Projekti. Granti i Projektit i është dhënë SHUKALB në kuadër të Granteve që USAID akordon për Zhvillimin e Organizatave Jo-Qeveritare dhe do të zbatohet përgjatë periudhës Tetor 2014 – Shtator 2018. Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është që të ndërtojë një platformë trajnimi për Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor, e cila do të shërbejë si shembull për zhvillimin e qëndrueshëm të fuqisë punëtore dhe do të shërbejë për rritjen e profesionalizmit në ofrimin e shërbimeve publike në fushën e furnizimit me ujë dhe menaxhimin e ujërave të ndotura.

Përfaqësuesi Ligjor/Juristi do të angazhohet nën Komponentin 4: Zhvillimi i kapaciteteve të SHUKALB, për të përmbushur detyrat e mëposhtme:

 • Rishikimi i Statutit të SHUKALB dhe regjistrimi i Statutit të ndryshuar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Tiranë;
 • Përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm dhe ndjekja e procesit të licensimit të SHUKALB për ofrimin e programeve të trajnimit.

Kandidatët e interesuar duhet të përmbushin kriteret e mëposhtme:

 • Të ketë mbaruar studimet në fushën juridike;
 • Të ketë njohje të plotë dhe të përditësuar të akteve ligjore në fuqi dhe ndryshimeve të tyre për funksionimin dhe organizimin e shoqatave/organizatave jofitimprurëse në Shqipëri;
 • Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 5 vjet në ushtrimin e profesionit të juristit dhe/ ose avokatisë;
 • Të ketë eksperiencë në ofrimin e shërbimeve juridike për shoqata/organizata jofitimprurëse, vecanërisht në hartimin e statuteve dhe proceset e licensimit;
 • Të jetë i/e licensuar për ushtrimin e aktivitetit të avokatisë.

Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë dokumentat e mëposhtme:

 • Shprehje interesi;
 • Diplomë e arsimit të lartë në Degën Juridik;
 • Kopje të dokumentit të regjistrimit tregtar (NIPT);
 • Licensë të ushtrimit të profesionit të avokatisë;
 • Curriculum Vitae;
 • Ofertë financiare për shërbimet e kërkuara;
 • Dokumenta të tjerë në mbështetje të kërkesave të mësipërme.

SHUKALB fton të gjithë kandidatët e interesuar të shprehin interesin e tyre për të ofruar shërbimet e kërkuara për këtë pozicion. Para se të aplikojnë, kandidatët e interesuar duhet të shfletojnë informacionin e plotë mbi detyrat specifike të cilat gjenden në dokumentin e Termave të Referencës, ose duke kontaktuar në adresën project@shukalb.al gjatë orarit zyrtar 08:30 – 17:30.

Kandidatët e Interesuar që përmbushin kriteret për këtë pozicion duhet të dorëzojnë elektronikisht dokumentat e kërkuara mësipër në adresën e mëposhtme deri në datë 20 Prill, 2017.

Shoqata Ujësjellës Kanalizime e Shqipërisë
Drejtuar: Pamela Meta, Koordinatore Projekti
Rruga Pjetër Bogdani, Nd. 39/1, Ap. 3/1
Njesia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019 Tiranë,
Tel/Fax:+355 (0) 4 22 49 631
e-mail: project@shukalb.al