Training Program and Course Descriptions

Në përputhje të plotë me misionin dhe planin e saj të biznesit në ofrimin e produkteve të zhvillimit të kapaciteteve dhe përmirësimit të performancës drejt përmirësimit të shoqërive ujësjellës kanalizime, Shoqata Ujësjellës Kanalizimeve e Shqipërisë, (SHUKALB) zotëron një gamë të gjerë trajnimesh 46 kurse plotësisht të dokumentuara që synojnë operimin dhe mirëmbajtjen , performancën e shërbimeve, si dhe çështje të menaxhimit të shoqërive ujësjellës kanalizime.

Kurset zhvillohen në qytete të ndryshme të Shqipërisë, dhe mund të përsëriten në bazë të kërkesës tuaj për pjesëmarrje.

Programi i trajnimeve përmban 4 kategori kryesore të tematikave të trajnimit: Menaxhim, Furnizimi me Ujë dhe Trajtimi i Ujit të Pijshëm, Kanalizime dhe Trajtimi i Ujit të Ndotur dhe Ndërdisiplinore. Për tu njohur me objektivat për çdo kurs trajnimi, ju lutem klikoni në emërtimet dhe linket e tyre, si më poshtë:

 

MANAGEMENT

1.  Management

2. Supervising

3. Personal and Professional Skills

4. Ethics for Water and Wastewater Professionals

5. Financial Management for Non-Financial Managers

6. Crisis and Emergency Management

7. Customer Service and Public Relations

8. Financial Statements and their Role in Decision Making

WATER SUPPLY AND TREATMENT

1.  Water Treatment Plant Operation and Maintenance

2. Water Sources and Intake Structure

3. Small Water Systems

4. Introduction to Water Treatment

5. Water Quality in the Distribution System

6. Sampling and Laboratory Procedures for Water and Wastewater

7. Water Meters, Valves and Fire Hydrants

8. Fundamentals of Water System Hydraulics

9. Wells Operation

10. Water Mains and Storage Facilities

11. Applied Mathematic for Water Treatment Operators

12. Pretreatment, Taste and Odor

13. Metals Control

SEWERAGE AND WASTEWATER TREATMENT

1. Operation and Maintenance of Wastewater Collection System I

2. Operation and Maintenance of Wastewater Collection System II

3. Repair and Rehabilitation of Wastewater Collection System

4. Overview of Wastewater Treatment

5. Safety for Wastewater Professionals

6. Preliminary and Primary Wastewater Treatment

7. Secondary Wastewater Treatment – Ponds, Lagoons and Wetlands

8. Secondary Wastewater Treatment – Fixed Film Methods

9. Secondary Wastewater Treatment – Activated Sludge Methods

10. Sludge Treatment and Biosolids Management

11. Mathematics for Wastewater Treatment Professional

12. Nutrient Removal – Biological and Chemical

13. Sampling and Laboratory Procedures for Wastewater

CROSS CUTTING

1. Asset Management

2. Performance Management Through Benchmarking

3. Guidelines for Advisory Council Members

4. Business Planning for Performance Improvement

5. Water Loss Management I

6. Water Loss Management II

7. Leakage Control

8. General Safety for Water and Wastewater Professionals

9. Equipment maintenance – Motors, pumps and valves for Drinking Water and Wastewater Professionals

10. General Mathematics for Water and Wastewater Professionals

11. Energy Efficiency in Water and Wastewater Utilities

12. SCADA System Overview for Water and Wastewater Professionals