Calendar of the Upcoming Trainings and Programs

Koha e Zhvillimit
(datat paraprake)
Titulli i Trajnimit dhe Programit FORMATI Kohëzgjatja
(ditë)
TRAJNERET PROGRAMET
9 – 10.3.2021 Pasqyrat Financiare dhe Roli i tyre ne Vendimmarrje Trajnim Online 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
16 – 17.3.2021 Menaxhimi Trajnim Online 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
1.4.2021 – 1.5.2021 Udhëzues për Anëtaret e Keshillit te Administrimit të SHaUK Online dhe BpB 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
6 – 7.4.2021 Siguria në Punë  për Profesionistet  e Ujit Trajnim BpB 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
15 – 16.4.2021 Menaxhimi i Aseteve Trajnim BpB 1 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
4 – 5.5.2021 Shërbimi i Klientit dhe Marrëdhëniet me Publikun Trajnim BpB 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
12 – 13.5.2021 Menaxhimi i Humbjeve te Ujit I and II Trajnim BpB 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
14.5.2021 Kontrolli i Rrjedhjeve Trajnim BpB 1 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
15 – 16.5.2021 Programi per Kanalizimet dhe Trajtimi i Ujit të Ndotur për Vendimarrës I Ndërthurur (trajnime, shkembime) 4 Për Konfirmim RCDN
15 – 16.5.2021 Programi per Kanalizimet dhe Trajtimi i Ujit të Ndotur për Inxhinierë I Ndërthurur (trajnime, shkembime) 8.5 Për Konfirmim RCDN
25.5 – 26.6.2021 Plani i Biznesit per Permiresimin e Performances Trajnim BpB 4 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
8 – 9.6.2021 Manaxhimi Financiar për Manaxherët Jo-Financierë Trajnim BpB 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
15 – 18.6.2021 Projektet e Investimeve Kapitale në Infrastrukturë në Sektorin UK Trajnim BpB 3 Për Konfirmim RCDN
6 – 7.7.2021 Mbikëqyrja Trajnim BpB 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
30.8.2021 Burimet Ujore dhe Kaptazhet Trajnim BpB 1 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
31.8 – 1.9.2021 Cilësia e Ujit në Sistemin e Shpërndarjes Trajnim BpB 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
2 – 3.9.2021 Matësat e Ujit, Valvulat dhe Hidrantët Trajnim BpB 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
22.9.2021 Hyrje ne Trajtimin e Ujerave te Ndotura Trajnim BpB 1 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
23 – 24.9.2021 Metodat e Trajtimit dhe Menaxhimit te Llumit Trajnim BpB 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
5 – 6.10.2021 Operim dhe Mirembajtje e Sistemit te Kanalizimeve I & II Trajnim BpB 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
7 – 8.10.2021 Kampionimi dhe Procedurat Laboratorike per Ujin e Pijshëm dhe te Ndotur Trajnim BpB 1 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit
2021 Programi Benchmarking, D-LeaP Trajnime, Vizita ne terren, Asistence teknike 1 vit Për Konfirmim D-LeaP
2021 Programi Plani i Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimi i Krizave 3 muaj Për Konfirmim D-LeaP
2021 Programi Menaxhimi i Integruar i Aseteve 1 vit Për Konfirmim D-LeaP