Kombëtare

Ujësjellës Kanalizime Tiranë dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim bien dakord për Programin e Madh të Investimeve për përmirësimin e furnizimit me ujë

Kohët e fundit, Shoqëria Ujësjellës Kanalizimeve Tiranë dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) kanë punuar së bashku për të vendosur bazat për një hua investimi deri në 30 milionë euro e ndarë në dy këste prej 15 milion…