Shoqëria Ujësjellës Kanalizimeve Korçë njihet si “Shoqëria UK e së Ardhmes” nga Iniciativa e Praktikës Globale të Ujit të Bankës Botërore

Shoqëria Ujësjellës Kanalizime Korçë (UK Korçë) u njoh kohët e fundit nga Banka Botërore për angazhimin e saj për t’u bërë “Shoqëria UK e së Ardhmes” (UoF). Përmes Iniciativës “Shoqëria UK e së Ardhmes” të Praktikës Globale të Ujit të Bankës Botërore, një UoF përcaktohet si ‘një shoqëri e fokusuar në të ardhmen e cila siguron shërbime të furnizimit me ujë dhe kanalizime të besueshme, të sigurta, përfshirëse, transparente dhe të përgjegjshme përmes praktikave më të përshtatshme që i lejojnë asaj të veprojë. në një mënyrë efikase, elastike dhe të qëndrueshme.

Iniciativa UoF është një mjet diagnostikues dhe metodologji e planifikimit të veprimit për të ndihmuar shoqëritë UK të kapërcejnë sfidat e tyre dhe të arrijnë objektivat (SDG) në një mënyrë elastike dhe të qëndrueshme. UK Korçë u rendit ‘klas botëror’ në 3 nga fushat e vlerësuara dhe me performancë të mirë në të tjerat.

Performanca dhe Pjekuria u matën në veprimet tregtare, veprimet teknike, organizimin dhe strategjinë, menaxhimin e burimeve njerëzore dhe menaxhimin financiar. Aspektet e shërbimit dhe fushat mundësuese u vlerësuan gjithashtu. Planet e veprimit janë zhvilluar dhe dakordësuar të zbatohen në shoqëri gjatë 100 ditëve të para dhe më pas do të vazhdojnë të intensifikohen dhe zbatohen më tej gjatë 3 deri në 10 vitet e ardhshme.

UK Korçë ka arritur me sukses arritjen e saj të parë në Programin e tyre për t’u bërë Shoqëria UK e së Ardhmes.