Trajnime

Kurset janë planifikuar të zhvillohen në qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe Kosovës, dhe shumë prej tyre do të përsëriten të paktën një herë gjatë vitit, për tu dhënë mundësinë drejtorëve dhe stafit të tyre të marrin pjesë.

Për regjistrime, ju lutem të kontaktoni në adresën e e-mailit: training@shukalb.al  ose në cel: 069 66 222.

Mëposhtë është lista e kurseve të trajnimit që janë gati për t’u dhënë gjatë vitit 2020:

Kurset e Trajnimit per vitin 2020

FURNIZIMI ME UJË DHE TRAJTIMI I UJIT TË PIJSHËM

 • Cilësia e Ujit në Sistemin e Shpërndarjes
 • Hyrje në Trajtimin e Ujit
 • Matësat e Ujit, Valvulat dhe Hidrantët
 • Operimi i Puseve
 • Sistemet e Vogla të Furnizimit me Ujë
 • Operimi dhe Mirëmbajtja e Impiantit të Trajtimit të Ujit të Pijshëm
 • Burimet Ujore dhe Kaptazhet
 • Tubacionet Kryesore dhe Rezervuarët e Ujit
 • Procedurat Laboratorike dhe Kampionimi për Ujin e Pijshëm dhe të Ndotur
 • Paratrajtimi, Shija dhe Erërat
 • Kontrolli i Metaleve
 • Bazat e Hidraulikës për Sistemin e Furnizimit me Ujë
 • Matematika e Aplikuar për Operatorët e Trajtimit të Ujit

MENAXHIM

 • Menaxhimi
 • Mbikëqyrja
 • Manaxhimi Financiar për Manaxherët Jo-Financierë
 • Aftësitë Personale dhe Profesionale
 • Shërbimi i Klientit dhe Marrëdhëniet me Publikun
 • Menaxhimi i Emergjencave
 • Etika për Profesionistët e Ujit
 • Pasqyrat Financiare dhe Roli i tyre në Vendimmarrje
 • Menaxhimi i Integritetit të Ujit
 • Metodologjia e Tarifave dhe Mbulimi i Kostove Plani I Sigurisë për Ujin, Reduktimi I Rrezikut të Fatkeqësive/Menaxhimi I Krizave dhe Emergjencave
NDËRDISIPLINORE

 • Menaxhimi i Humbjeve të Ujit I
 • Menaxhimi i Humbjeve të Ujit II
 • Manaxhimi i Aseteve
 • Udhëzues për Anëtarët e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime
 • Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës

KANALIZIME DHE TRAJTIMI I UJIT TË NDOTUR 

 • Operim dhe Mirëmbajtje e Sistemit të Kanalizimeve I
 • Operim dhe Mirëmbajtje e Sistemit të Kanalizimeve II
 • Riparimi dhe Rehabilitimi i Sistemit të Kanalizimeve
 • Siguria në Punë për Profesionistët e Ujërave të Ndotura
 • Trajtimi Paraprak dhe Primar i Ujërave të Ndotura
 • Trajtimi Sekondar i Ujit të Ndotur- Pondet, Lagunat dhe Shtretërit me Filter dhe Bimësi
 • Trajtimi Sekondar i Ujërave të Ndotur- Proceset me Kulturë Fikse
 • Trajtimi Sekondar i Ujërave të Ndotur – Proceset me Llum Aktiv
 • Trajtimi i Llumit dhe Menaxhimi i Biosolideve
 • Hyrje në Trajtimin e Ujërave të Ndotura
 • Matematika për Profesionistët e Trajtimit të Ujërave të Ndotura
 • Procedurat Laboratorike dhe Kampionimi për Ujin e Ndotur
 • Metodat Biologjike dhe Kimike për Largimin e Ushqyesve
 • Planifikimi, Zhvillimi dhe Zbatimi i Sistemeve të Decetralizuara të Menaxhimit të Ujit të Ndotur
 • Zhvillimi dhe Zbatimi i Projekteve për Impiantet e Trajtimit të Ujit të Ndotur
 • Planifikimi i Sistemeve të Grumbullimit të Ujrave të Ndotur
 • Financimi i Projekteve për Menaxhimin e Ujrave të Ndotur
 • Teknologjia e Trajtimit të Ujit të Ndotur dhe Ndikimi i Klimës
 • Informimi, edukimi dhe komunikimi në sektorin e Ujit të Ndotur Urban
 • Qeverisja e Sektorit të Ujrave të Ndotur Urban