Trajnime

Kurset janë planifikuar të zhvillohen në qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe Kosovës, dhe shumë prej tyre do të përsëriten të paktën një herë gjatë vitit, për tu dhënë mundësinë drejtorëve dhe stafit të tyre të marrin pjesë.

Për regjistrime, ju lutem të kontaktoni në adresën e e-mailit: training@shukalb.al  ose në cel: 069 70 81 515.

Mëposhtë është kalendari i kurseve të trajnimit që janë gati për t’u dhënë gjatë vitit 2018:

Kurset e Trajnimit per vitin 2018

 • Menaxhimi i Humbjeve te Ujit I
 • Menaxhimi i Humbjeve te Ujit II
 • Menaxhimi I Aseteve
 • Cilesia e Ujit ne Sistemin e Shperndarjes
 • Matesat e Ujit, Valvulat dhe Hidrantet
 • Menaxhimi
 • Mbikqyrja
 • Plani i Biznesit per Permiresimin e Performances
 • Operim dhe Mirembajtje i Sistemit te Kanalizimeve I
 • Operim dhe Mirembajtje i Sistemit te Kanalizimeve II
 • Shërbimi i Klientit dhe Marrëdhëniet me Publikun
 • Kontrolli i Rrjedhjeve
 • Operimi i Puseve
 • Siguria në Punë për Profesionistët e Ujërave të Ndotura
 • Matematika e Përgjithshme për Profesionistët e Ujësjellës Kanalizimeve
 • Siguria në Punë për Profesionistët e Ujit
 • Riparimi dhe Rehabilitimi i Sistemit të Kanalizimeve
 • Aftesitë Personale dhe Profesionale
 • Operimi dhe mirëmbajtja e impiantit të trajtimit të ujit të pijshëm
 • Bazat e hidraulikës për sistemin e furnizimit me ujë
 • Sistemet e vogla të furnizimit me ujë
 • Mirëmbajtja e pajisjeve – Motorrat, pompat dhe valvulat për profesionistët e ujit të ndotur dhe të pijshëm
 • Etika për Profesionistët e Ujit
 • Manaxhimi i Emergjencave
 • Manaxhimi Financiar për Manaxherët Jo-Financierë
 • Manaxhimi i Performancës nëpërmjet Benchmarking
 • Matematika për Profesionistët e Trajtimit të Ujërave të Ndotura
 • Hyrje ne Trajtimin e Ujërave të ndotura
 • Trajtimi i Ujit
 • Burimet Ujore dhe Kaptazhet
 • Udhëzues për Anëtarët e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime
 • Efektiviteti i Energjise
 • Tubacionet Kryesore dhe Rezervuarët e Ujit
 • Procedurat Laboratorike dhe Marrja e Mostrave për Ujin e Pijshëm
 • Trajtimi Paraprak dhe Primar i Ujërave të Ndotura
 • Trajtimi Sekondar i Ujit të Ndotur- Pondet, Lagunat dhe Shtretërit me Filter dhe Bimësi
 • Trajtimi Sekondar i Ujit të Ndotur- Proceset me Kulturë Fikse
 • Trajtimi Sekondar i Ujit te Ndotur – Proceset me Llum Aktiv
 • Metodat e Trajtimit dhe Menaxhimit te LLumit
 • Metodat Biologjike dhe Kimike per Largimin e Ushqyesve
 • Procedurat Laboratorike dhe Marrja e Mostrave per Ujerat e Ndotura