Kalendar

 

KALENDARI I PËRBASHKËT I TRAJNIMIT SHUKALB-SHUKOS 2019
Koha e Zhvillimit Titulli i Trajnimit Vendodhja
7-8 Shkurt Pasqyrat Financiare dhe Roli i tyre në Vendimmarrje Tiranë, Shqipëri
21-22 Shkurt Menaxhimi i Humbjeve të Ujit I & II Tiranë, Shqipëri
21 Mars Kampionimi dhe Procedurat Laboratorike për Ujin e Pijshëm dhe të Ndotur Tiranë, Shqipëri
Mars-Korrik Eficenca e Energjisë Tiranë, Shqipëri
Mars-Dhjetor Menaxhimi i Integruar i Aseteve (MIA) Tiranë, Shqipëri
25-26 Prill Shërbimi i Klientit dhe Marrëdhëniet me Publikun Tiranë, Shqipëri
9-10 Maj Menaxhimi Tiranë, Shqipëri
20-21 Maj Aftësitë Personale dhe Profesionale Tiranë, Shqipëri
13-20-27 Shtator & 4 Tetor Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës Tiranë, Shqipëri
10-11 Tetor Operim dhe Mirëmbajtje e Sistemit të Kanalizimeve I & II Tiranë, Shqipëri
22 Nëntor Hyrje në Trajtimin e Ujrave të Ndotur Tiranë, Shqipëri
5-6 Dhjetor Metodat e Trajtimit dhe Menaxhimit të Llumit Tiranë, Shqipëri