Kalendar

KALENDARI I PËRBASHKËT I TRAJNIMIT SHUKALB-SHUKOS 2017
Koha e Zhvillimit Titulli i Trajnimit Vendodhja
20-21 Shkurt Menaxhimi i Humbjeve të Ujit -I Tiranë,Shqipëri
27 Shkurt Menaxhimi i Humbjeve të Ujit -II Tiranë, Shqipëri
16-17 Mars Cilësia e Ujit në Sistemin e Shpërndarjes Tiranë, Shqipëri
30-31 Mars Udhëzues për Anëtarët e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Tiranë, Shqipëri
21 Prill Kontrolli i Rrjedhjeve Tiranë, Shqipëri
27-28 Prill Mbikqyrja Durrës, Shqipëri
25-26 Maj Hyrje në Trajtimin e Ujit të Pijshëm Prishtinë,Kosovë
07-08 Shtator Menaxhimi i Humbjeve të Ujit I & II Prishtinë,Kosovë
14-15 Shtator Menaxhimi Tiranë, Shqipëri
22 Shtator Menaxhimi i Aseteve Tiranë, Shqipëri
25-26 Shtator Shërbimi i Klientit dhe Marrëdhëniet me Publikun Tiranë, Shqipëri
02-23 Tetor Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës Tiranë, Shqipëri
01 Nëntor Matësat e Ujit, Valvulat dhe Hidrantët Tiranë, Shqipëri
17 Nëntor  Kampionimi dhe Procedurat Laboratorike për ujin e pijshëm dhe të ndotur Prishtinë, Kosovë
23-24 Nëntor  Aftesitë Personale dhe Profesionale Tiranë, Shqipëri
18-19 Dhjetor Menaxhimi Financiar për Manaxherët Jo-Financierë Tiranë, Shqipëri
21 Dhjetor Operim dhe Mirëmbajtje e Sistemit të Kanalizimeve  I Prishtinë, Kosovë
22 Dhjetor Operim dhe Mirëmbajtje e Sistemit të Kanalizimeve  II Prishtinë, Kosovë