Kalendar

KALENDARI I PËRBASHKËT I TRAJNIMIT SHUKALB-SHUKOS 2018
Koha e Zhvillimit Titulli i Trajnimit Vendodhja
15-16 Mars Pasqyrat financiare dhe roli i tyre në vendimmarrje Tiranë,Shqipëri
10-11 Maj Cilësia e Ujit në Sistemin e Shpërndarjes Tiranë, Shqipëri
11-12 Qershor Menaxhimi i Humbjeve të Ujit I & II Tiranë,Shqipëri
27 Qershor Kontrolli i Rrjedhjeve Tiranë, Shqipëri
02-03 Korrik Menaxhimi i Performancës nëpërmjet Benchmarking Tiranë,Shqipëri
12-13 Korrik Menaxhimi Tiranë, Shqipëri
09-10 Korrik Shërbimi i Klientit dhe Marrëdhëniet me Publikun Tiranë, Shqipëri
13-14 Shtator Menaxhimi Financiar për Manaxherët Jo-Financierë Tiranë, Shqipëri
27-28 Shtator Operim dhe Mirëmbajtje e Sistemit të Kanalizimeve I & II Tiranë, Shqipëri
01 Tetor Kampionimi dhe Procedurat Laboratorike për ujin e pijshëm dhe të ndotur Tiranë, Shqipëri
5-12-18-25 Tetor Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës Tiranë, Shqipëri
15-16 Nentor Siguria në Punë për Profesionistët e Ujit Tiranë,Shqipëri
22-23 Nentor Siguria në Punë për Profesionistët e Ujërave të Ndotura Tiranë,Shqipëri
06-07 Dhjetor Burimet Ujore dhe Kaptazhet Tiranë,Shqipëri
13-14 Dhjetor Menaxhimi i Aseteve Tiranë, Shqipëri