Kalendar

 

KALENDARI I PËRBASHKËT I TRAJNIMIT SHUKALB-SHUKOS 2019
Koha e Zhvillimit Titulli i Trajnimit Vendodhja
7-8 Shkurt Pasqyrat Financiare dhe Roli i tyre në Vendimmarrje Tiranë, Shqipëri
21-22 Shkurt Menaxhimi i Humbjeve të Ujit I & II Tiranë, Shqipëri
21 Mars Kampionimi dhe Procedurat Laboratorike për Ujin e Pijshëm dhe të Ndotur Tiranë, Shqipëri
Mars-Korrik Eficenca e Energjisë Tiranë, Shqipëri
Mars-Dhjetor Menaxhimi i Integruar i Aseteve (MIA) Tiranë, Shqipëri
25-26 Prill Shërbimi i Klientit dhe Marrëdhëniet me Publikun Tiranë, Shqipëri
20-21 Maj Aftësitë Personale dhe Profesionale Tiranë, Shqipëri
19-20 Shtator Menaxhimi Tiranë, Shqipëri
17-18 Tetor Cilësia e Ujit në Sistemin e Shpërndarjes Tiranë, Shqipëri
25 Tetor Hyrje në Trajtimin e Ujërave të Ndotura Durrës, Shqipëri
15,22 Nentor Kontrolli i Rrjedhjeve Korcë, Shqipëri
15,22 Nentor Siguria në punë për profesionistët e ujit Tiranë, Shqipëri
25 Nentor – 6, 13, 20 Dhjetor Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës Tiranë, Shqipëri