Kalendari i Trajnimeve dhe Programeve të ardhshme

 

 

Skedula Titulli i Trajnimit dhe Programit Formati Kohëzgjatja
(ditë)
Trajneret Programet Tarifa
9 – 10.3.2021 Pasqyrat Financiare dhe Roli i tyre ne Vendimmarrje Trajnim Online 2 Mirela Miti Programi i Përbashkët i Trajnimit 15,000 Lek/person – Anetar

18,000 Lek/person – Jo-Anetar

23 – 24.3.2021 Menaxhimi Trajnim Online 2 Arian Gjorga Programi i Përbashkët i Trajnimit 15,000 Lek/person – Anetar

18,000 Lek/person – Jo-Anetar

14 – 15.4.2021 Shërbimi i Klientit dhe Marrëdhëniet me Publikun Trajnim online 2 Arian Gjorga Programi i Përbashkët i Trajnimit 15,000 Lek/person – Anetar

18,000 Lek/person – Jo-Anetar

Prill-Maj Udhëzues për Anëtaret e Keshillit te Administrimit të SHaUK Online 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 15,000 Lek/person – Anetar

18,000 Lek/person – Jo-Anetar

Prill Siguria në Punë  për Profesionistet  e Ujit Trajnim online 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 15,000 Lek/person – Anetar

18,000 Lek/person – Jo-Anetar

Prill Menaxhimi i Aseteve Trajnim online 1 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 10,000 Lek/person – Anetar

13,000 Lek/person – Jo-Anetar

12 – 13.5.2021 Menaxhimi i Humbjeve te Ujit I and II Trajnim online 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 15,000 Lek/person – Anetar

18,000 Lek/person – Jo-Anetar

14.5.2021 Kontrolli i Rrjedhjeve Trajnim online 1 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 10,000 Lek/person – Anetar

13,000 Lek/person – Jo-Anetar

25.5 – 26.6.2021 Plani i Biznesit per Permiresimin e Performances Trajnim online 4 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit Për Konfirmim
8 – 9.6.2021 Manaxhimi Financiar për Manaxherët Jo-Financierë Trajnim online 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 15,000 Lek/person – Anetar

18,000 Lek/person – Jo-Anetar

6 – 7.7.2021 Mbikëqyrja Trajnim online 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 15,000 Lek/person – Anetar

18,000 Lek/person – Jo-Anetar

30.8.2021 Burimet Ujore dhe Kaptazhet Trajnim online 1 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 10,000 Lek/person – Anetar

13,000 Lek/person – Jo-Anetar

31.8 – 1.9.2021 Cilësia e Ujit në Sistemin e Shpërndarjes Trajnim online 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 15,000 Lek/person – Anetar

18,000 Lek/person – Jo-Anetar

2 – 3.9.2021 Matësat e Ujit, Valvulat dhe Hidrantët Trajnim online 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 15,000 Lek/person – Anetar

18,000 Lek/person – Jo-Anetar

22.9.2021 Hyrje ne Trajtimin e Ujerave te Ndotura Trajnim online 1 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 10,000 Lek/person – Anetar

13,000 Lek/person – Jo-Anetar

23 – 24.9.2021 Metodat e Trajtimit dhe Menaxhimit te Llumit Trajnim online 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 15,000 Lek/person – Anetar

18,000 Lek/person – Jo-Anetar

5 – 6.10.2021 Operim dhe Mirembajtje e Sistemit te Kanalizimeve I & II Trajnim BpB 2 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 22,000 Lek/person – Anetar

25,000 Lek/person – Jo-Anetar

7 – 8.10.2021 Kampionimi dhe Procedurat Laboratorike per Ujin e Pijshëm dhe te Ndotur Trajnim BpB 1 Për Konfirmim Programi i Përbashkët i Trajnimit 13,000 Lek/person – Anetar

16,000 Lek/person – Jo-Anetar

Shtator 2021 Programi per Kanalizimet dhe Trajtimi i Ujit të Ndotur për Vendimarrës I Ndërthurur (trajnime, shkembime) 4 dite gjate 2 muajve Për Konfirmim RCDN Kontaktoni ne adresen training@shukalb.al
Shtator 2021 Programi per Kanalizimet dhe Trajtimi i Ujit të Ndotur për Inxhinierë I Ndërthurur (trajnime, shkembime) 8.5 dite gjate 6 muajve Për Konfirmim RCDN Kontaktoni ne adresen training@shukalb.al
2021 Programi Benchmarking, D-LeaP Trajnime, Vizita ne terren, Asistence teknike 1 vit Për Konfirmim D-LeaP Kontaktoni ne adresen training@shukalb.al
2021 Programi Plani i Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimi i Krizave 3 muaj Për Konfirmim D-LeaP Kontaktoni ne adresen training@shukalb.al
2021 Programi Menaxhimi i Integruar i Aseteve 1 vit Për Konfirmim D-LeaP Kontaktoni ne adresen training@shukalb.al
2021 Programi Reduktimi i Ujit të Pafaturuar 1 vit Për Konfirmim D-LeaP Kontaktoni ne adresen training@shukalb.al