Legjislacioni dhe Rregullorja

LIGJE

Ligji_8102_i_ndryshuar per furnizimin me uje dhe largimin dhe perpunimin e ujerave te ndotura

Ligji_8652_-_Per_organizimin_dhe_funksionimin_e_qeverisjes_vendore,_i_azhornuar

Ligji_9902_per_mbrojten_e_konsumatoreve

Ligji_per_funksionimin_e_enteve_publike

Ligj_nr.9875_dat_14_2_2008_per_metrologjine

Ligj nr. 6/2018 për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 111/2012 “Për Menaxhimin e integruar të burimeve ujore”

Ligj nr.9901, datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”

Ligji Nr.10 296, datë 8.7.2010 – për Menaxhimin financiar dhe kontrollin

Ligj nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”

Ligj nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”

Ligj nr.9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”

Ligj nr. 10431, datë 9.6.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit”

Ligj Nr. 15/2016 Për Parandalimin dhe Luftimin e Infeksioneve dhe Sëmundjeve Infektive


VKM

Vendim_i_KM_660,_i_ndryshuar_final

VKM_271 per miratimin e statusit tip te SHA shteterore

VKM_642 per keshillat mbikqyres te SHA shteterore

VKM_643_per_miratimin_e_strategjise

VKM_958_dt._6.5.2009_per_licensat

VKM_1304 per furnizimin me uje dhe kanalizimet

VKM Nr. 63 date 27.01.2016 _ Per Riorganizimin e Operatoreve qe Ofrojne Sherbimin e Furnizimit me Uje te Pijshem, Grumbullimin, Largimin dhe Trajtimin e Ujerave te Ndotura

Vendim nr. 177, datë 31.3.2005 “Për normat e lejuara të shkarkimeve të lengëta dhe kriteret e zonimit të mjediseve ujore pritëse”

Vendim nr. 379, datë 25.5.2016 Për miratimin e rregullores “Cilësia e ujit të pijshëm”

Vendim nr.479 date 29.7.1998 “Për liberalizimin e tarifave të ujit të pijshëm”

Vendim nr. 39, datë 09.12.2015 “Për miratimin e politikës tarifore për shërbimin e furnizimit me ujë dhe largimit e përpunimit të ujërave të ndotura”

Vendim nr. 40, datë 09.12 2015  “Për miratimin e dokumentacionit mbështetës për miratimin e tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë , largimin e përpunimin e ujërave të ndotura”

Vendim nr. 41, datë 09.12. 2015  “Për miratimin e procesit të miratimit të tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë, largimin e përpunimin e ujërave të ndotura”

Vendim nr. 42, datë 09.12.2015 “Për miratimin e metodologjisë per vendosjen e tarifave për shërbimin e furnizimit me ujë dhe largim e përpunimin e ujërave të ndotura”

Vendim nr. 431, datë 11.7.2018 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e agjencisë kombëtare të ujësjellës-kanalizimeve dhe infrastrukturës së mbetjeve”

Vendim nr. 83, datë 3.2.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik”

Vendim, Nr. 83, datë 10.2.2021 “Për Miratimin e Rregullave Teknike të Projektimit e të Ndërtimit për Furnizimin me Ujë dhe Kanalizimin”

Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 302, datë 11.5.2022 “Për politikat kombëtare për riorganizimin e sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit, trajtimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura” (nga faqja 8698 deri ne faqjen 8715)

 

RREGULLORE

Rregullorja_e_Licencimit,_Finale_2014


KODE

Kodi_i_Furnizimit_me_Uje_dhe_Kanalizimeve

Kodi_Integritetit_te_ERRU

Kodi_Proc_Administrative-2010


TE TJERA

Licenca_dhe_kushtet_e_licences

Licenca_dhe_kushtet_e_licences_1

Strategjia_Kombetare_e_Furnizimit_me_UK

Udhëzues “Për organizimin e seancës dëgjimore me publikun në procesin e miratimit të tarifave”

Udhëzim Nr. 30 Datë 27.12.2011 – “Për Menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”

UDHËZIM Nr. 824, datë 10.2.2017 “PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË PERFORMANCËS, KONTRATËS SË PERFORMANCËS (MODEL TIP) PËR OFRUESIT E SHËRBIMEVE NË SEKTORIN E UJËSJELLËS‐KANALIZIMEVE”     (LIDHJA 1)

Udhëzimi nr. 660 “Krijimi i një Programi të Institucionalizuar Trajnimi Kombëtar dhe Certifikimi Bazuar në Testim për drejtuesit operacionalë të Shoqërive Ujësjellës Kanalizimeve në Shqipëri”