Programi i Trajnimit dhe Përshkrimi i Kurseve

Në përputhje të plotë me misionin dhe planin e saj të biznesit në ofrimin e produkteve të zhvillimit të kapaciteteve dhe përmirësimit të performancës drejt përmirësimit të shoqërive ujësjellës kanalizime, Shoqata Ujësjellës Kanalizimeve e Shqipërisë, (SHUKALB) zotëron një gamë të gjerë trajnimesh 46 kurse plotësisht të dokumentuara që synojnë operimin dhe mirëmbajtjen , performancën e shërbimeve, si dhe çështje të menaxhimit të shoqërive ujësjellës kanalizime.

Kurset zhvillohen në qytete të ndryshme të Shqipërisë, dhe mund të përsëriten në bazë të kërkesës tuaj për pjesëmarrje.

Programi i trajnimeve përmban 4 kategori kryesore të tematikave të trajnimit: Menaxhim, Furnizimi me Ujë dhe Trajtimi i Ujit të Pijshëm, Kanalizime dhe Trajtimi i Ujit të Ndotur dhe Ndërdisiplinore. Për tu njohur me objektivat për çdo kurs trajnimi, ju lutem klikoni në emërtimet dhe linket e tyre, si më poshtë:

MENAXHIMI

1.       Menaxhimi

2.       Mbikëqyrja

3.       Aftësitë Personale dhe Profesionale

4.       Etika për Profesionistët e Ujit

5.       Menaxhimi Financiar për Manaxherët Jo-Financierë

6.       Menaxhimi i Emergjencave

7.       Shërbimi i Klientit dhe Marrëdhëniet me Publikun

8.       Pasqyrat financiare dhe roli i tyre në vendimmarrje

FURNIZIMI ME UJË DHE TRAJTIMI I UJIT TË PIJSHËM

1.       Operimi dhe Mirëmbajtja e Impiantit të Trajtimit të Ujit të Pijshëm

2.       Burimet Ujore dhe Kaptazhet

3.       Sistemet e Vogla të Furnizimit me Ujë

4.       Hyrje në Trajtimin e Ujit të Pijshëm

5.       Cilësia e Ujit në Sistemin e Shpërndarjes

6.       Kampionimi  dhe Procedurat Laboratorike për Ujin e Pijshëm dhe të Ndotur

7.       Matësat e Ujit, Valvulat dhe Hidrantët

8.       Bazat e Hidraulikës për Sistemin e Furnizimit me Ujë

9.       Operimi i puseve

10.   Tubacionet Kryesore dhe Rezervuarët e Ujit

11.   Matematika e Aplikuar për Operatorët e Trajtimit të Ujit

12.   Paratrajtimi dhe Kontrolli i Shijes dhe i Erës

13.   Kontrolli i Metaleve

KANALIZIME DHE TRAJTIMI I UJIT TË NDOTUR

1. Operim dhe Mirëmbajtje e Sistemit të Kanalizimeve I

2. Operim dhe Mirëmbajtje e Sistemit të Kanalizimeve II

3. Riparimi dhe Rehabilitimi i Sistemit të Kanalizimeve

4. Hyrje në Trajtimin e Ujërave të Ndotura

5. Siguria në Punë për Profesionistët e Ujërave të Ndotura

6. Trajtimi Paraprak dhe Primar i Ujërave të Ndotura

7. Trajtimi Sekondar i Ujit të Ndotur- Pondet, Lagunat dhe Shtretërit me Filter dhe Bimësi

8. Trajtimi Sekondar i Ujërave të Ndotur- Proceset me Kulturë Fikse

9. Trajtimi Sekondar i Ujërave të Ndotur – Proceset me Llum Aktiv

10. Metodat e Trajtimit dhe Menaxhimit të Llumit

11. Matematika për Profesionistët e Trajtimit të Ujërave të Ndotura (1 ditë)

12. Largimi i ushqyesëve – Metodat Biologjike dhe Kimike

13. Procedurat Laboratorike dhe Marrja e Mostrave për Ujin e Ndotur

NDËRDISIPLINORE

1.  Menaxhimi i Aseteve

2. Manaxhimi i Performancës nëpërmjet Benchmarking

3. Udhëzues për Anëtarët e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime

4. Plani i Biznesit për Përmirësimin e Performancës

5. Menaxhimi i Humbjeve të Ujit I

6. Menaxhimi i Humbjeve të Ujit II

7. Kontrolli i Rrjedhjeve

8. Siguria në Punë për Profesionistët e Ujit

9. Mirëmbajtja e Pajisjeve – Motorat, Pompat, dhe Valvulat për Ujin e Pijshëm dhe të Ndotur

10. Matematika e Përgjithshme për Profesionistët e Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime

11. Efektiviteti i Energjisë në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime

12. Vështrim i Përgjithshëm mbi Sistemet SCADA për Profesionistët e Ujësjellës – Kanalizime