Erasmus+ WATER -“Mënyrat e të mësuarit të bazuar në punë në fushën e Menaxhimit të Ujit”

Ne shtator 2019 SHUKALB iu bashkua Projektit “Mënyrat e të mësuarit të bazuar në punë në fushën e Menaxhimit të Ujit” (WATER), i cili është duke u financuar nga BE-ja, në kuadër të Programit ERASMUS +.  Projekti drejtohet dhe koordinohet nga Associazione FO.RI.S. – Formazione, Ricerca e Sviluppo, një institucion trajnimi i akredituar nga rajoni i Apulias dhe aktiv në kërkimin dhe zhvillimin e inovacionit në arsim dhe trajnim. Partnerët e tjerë të Projektit janë Universiteti Politeknik i Valencias, Spanjë; Institucioni Mbretëror për Përparimin e Mësimit Universiteti Mcgill, Kanada; Kolegji Universitar Cork – Universiteti Kombëtar i Irlandës, Cork, Irlandë; Acquedotto Pugliese Spa, Itali; Fondacioni Its Antonio Cuccovillo, Itali.

Objektivat kryesore të projektit:

Projekti WATER është një propozim i Erasmus + Shkëmbim i Praktikave të Mira, që synon të përditësojë, përmirësojë dhe të rigjenerojë me qasjet dhe mjetet më moderne, profilin profesional të Menaxherit të Burimeve Ujore në vendet partnere të BE-së dhe vendet e treta.  Ndarja e praktikave më të mira midis partnerëve do të kontribuojë në zgjerimin e vizionit të temës së secilës organizatë duke filluar nga analizimi i problemeve më sfiduese që lidhen me ujin dhe të përpiqen për të kuptuar se si duhet të formohen në lidhje me njohuritë inovative dhe grupin e aftësive më pas profesionistët e ardhshëm profilin e menaxherit të burimeve ujore.  Në fakt, projekti zhvillohet në përputhje me urgjencën në rritje të përvetësimit të qasjeve të përbashkëta dhe efikase për një përdorim racional të ujit si një burim themelor i kufizuar, sipas Agjendës për Zhvillim të Qëndrueshëm.

Për më tepër, projekti përballet me temën e menaxhimit efiçent të ujit nga një këndvështrim Arsimor, me qëllim që të sjellë risi në programet e disponueshme të trajnimit teknik në vendet e ndryshme.  Vizitat e parashikuara të trajnimit do të lejojnë të thellojnë projekte të shkëlqyera dhe praktikat më të mira në fushën e menaxhimit të ujit, duke forcuar bashkëpunimin dhe mësimin e ndërsjellë ndërmjet Ofruesve të Arsimimit, Instituteve Kërkimore dhe Ndërmarrjeve.  Më hollësisht, secila organizatë partnere do të kapitalizojë rezultatet e projektit në nivelin e saj.

Për më shumë informacion mbi projektin klikoni në këtë link.