Drink-Adria, 2013-2016

E financuar nga BE përmes Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Adriatik IPA. Qëllimi i përgjithshëm është optimizimi i menaxhimit të sistemeve të furnizimit me ujë me vëmendje specifike ndaj kërkesës afatgjatë të ujit dhe pranisë së burimeve dhe  efiçencën e sistemit të furnizimit me ujë me vëmendje ndaj ndryshimeve klimaterike dhe aspekteve socio-ekonomike duke pranuar situatën e veçantë në rajonin e Adriatikut IPA. (Eur 240,000)