Grant Projekt për të Zhvilluar një Kornizë Kurrikule Programi Trajnimi për Menaxherët e lartë të Shoqërive Ujësjellës Kanalizime në Rajonin e Danubit

Objektivi i këtij Grant Projekti, i financuar nga IAWD, është të plotësojë Ekipin Menaxherial, duke zhvilluar një Kornizë Kurrikule Programi Trajnimi për Drejtorin e Përgjithshëm dhe Drejtorin Tregtar të shoqërisë ujësjellës kanalizime, të cilët mund të bëhen në të ardhmen pozicione të certifikuara bazuara në testim. Grupi i synuar i Projektit është qartësisht përtej Shqipërisë, duke përfituar drejtuesit e shoqërive ujësjellës kanalizime në të gjitha vendet e rajonit të Danubit.
Objektivi specifik i Projektit është implementimi i Zhvillimit të Kurrikulës së Programit të Trajnimit, si dhe të përcaktojë metodën më efektive të ofrimit, të Programin e Trajnimit në të gjithë rajonin.