Menaxhimi i Ri i Integruar i Ujit (NOVIWAM), 2007-2011

NOVIWAM, i cili u themelua nga BE, ishte një konsorcium i pesë vendeve partnere: Franca, Spanja, Portugalia, Qipro dhe Shqipëria, i cili synon të promovojë bashkëpunimin në nivele të ndryshme dhe ndër-rajonal në fushën e instrumenteve dhe metodave të menaxhimit të ujit. (Eur: 80,000)