Kursi i Mësimit Online – Mësimi në distancë

Titulli i kursit:      Udhëzime Praktike për Anëtarët e Këshillit të Administrimit të Shoqërive Aksionare Ujësjellës Kanalizime

Formati:               Mësim në distance, i vet-drejtuar

Vendndodhja:      Në platformën online D-LeaP

Kohëzgjatja e projektuar: 7 -10 orë, 1 orë studimi në ditë

Grupi i synuar:    Anëtarët e Këshillit të Administrimit të SHaUK, Individët që janë emëruar si drejtues të SHaUK, Anëtarët e Këshillit Bashkiak, Çdo individ të interesuar për shërbimet UK në Republikën e Shqipërisë.

Programi Mësimor i Kursit:

  • Hyrje në Kursin e Mësimit në Distancë, (15 minuta)
  • Moduli 1. Organizimi i Shoqërive Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri, (45 minuta)
  • Moduli 2. Konsiderata për Emërimin e Administratorit të Shoqërisë UK, (35 minuta)
  • Moduli 3. Kuadri Ligjor dhe Institucional që Ndikon në Funksionimin e Shoqërive UK, (50 minuta)
  • Moduli 4. Roli dhe Funksionet e Entit Rregullator të Ujit, (60 minuta)
  • Moduli 5. Natyra dhe Elementët e Sistemit të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizimeve (55 minuta)
  • Moduli 6. Plani i Biznesit për Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime, (45 minuta)
  • Moduli 7. Instrumenta dhe Metodologji për Monitorimin e Performancës së Shoqërisë, (40 minuta)
  • Moduli 8. Informim mbi Mundësitë e Pjesëmarrjes së Sektorit Privat, (55 minuta)
  • Përmbledhje dhe vlerësimi i kursit të mësimit në distancë, ( 10 minuta, dhe 10 minuta plotësimi i një formulari online për vlerësimin e kursit.

Diskutime në forum: 90 minuta

Broshura e Kursit.

Ne lidhje me datat e ofrimit te ketij kursi, ju mund te informoheni ne faqen e kalendarit te trajnimeve.