Viti 2021 për SHUKALB në fokus – Mesazh nga Elisabeta Poçi, Drejtore Ekzekutive

Të nderuar Anëtarë, Partnerë dhe Miq,

Ndërsa përgatitemi për të hyrë në Vitin e Ri, dëshirojmë të shfrytëzojmë rastin dhe t’ju urojmë të gjithëve një vit të ri të gëzuar, të begatë dhe dhe plot shëndet për vitin 2022.

Pavarësisht vështirësive që hasëm këtë vit, për shkak të vazhdimit të pandemisë COVID, SHUKALB arriti të përmbushë objektivat e misionit të tij, duke kryer me sukses aktivitetet e tij dhe duke iu përshtatur situatës. Kam kënaqësinë të ndaj me ju një përmbledhje të disa prej momenteve kryesore të aktiviteteve dhe eventeve kryesore që SHUKALB ndërmori gjatë vitit që lamë pas.

Gjatë vitit 2021, në kuadër të Programit të tij të Trajnimit, SHUKALB zhvilloi 12 kurse trajnimi, 4 prej tyre të ofruara online, ku morën pjesë 210 pjesëmarrës nga 30 shoqëri ujësjellës kanalizime anembanë Shqipërisë, duke mbuluar tema si cilësia e ujit, kontrolli i rrjedhjeve, menaxhimi, menaxhimi financiar, humbjet e ujit, menaxhimi, pasqyrat financiare, plani i biznesit, raportimi financiar dhe fiskal, shërbimi ndaj klientit dhe marrëdhëniet me publikun dhe trajtimin e ujit të ndotur. Për vitin 2022 ne jemi të përkushtuar të vazhdojmë përpjekjet tona për të ofruar dhe ofruar kurse trajnimi dhe programe të zhvillimit të kapaciteteve që u përgjigjen nevojave të shoqërive tona anëtare, si dhe sektorit më të gjerë të ujit, duke përdorur burimet tona, si dhe si pjesë e partneriteteve përmes aktivitete të vazhdueshme rajonale.

Në kuadër të Projektit Rrjeti Rajonal për Zhvillimin e Kapaciteteve (RCDN), SHUKALB zhvilloi trajnimin me temë “Projektet e Investimeve Kapitale Infrastrukturore në Sektorin Ujësjellës Kanalizime”, ku morën pjesë 25 pjesëmarrës nga 6 shoqëri ujësjellës kanalizime.

Në vazhdim, SHUKALB u angazhua në mënyrë aktive në advokim për tema me interes të përbashkët dhe të rëndësishëm për anëtarët tanë drejt përmirësimit të cilësisë së shërbimeve të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve për qytetarët. Në këtë drejtim dhe në kuadër të RCDN, në Prill 2021, SHUKALB hartoi dy letra pozicioni të cilat adresojnë temën e zhvillimit të kapaciteteve të stafeve të shoqërive UK, si dhe temën e menaxhimit të aseteve, si një praktikë e dosmosdoshme në punën e shoqërive. Përgatitja e këtyre dokumenteve i parapriu nga një periudhe hulumtimi e konsultimi me anëtarët tanë dhe palët kryesore të interesit. Ju mund t’i shkarkoni këto letra pozicioni duke aksesuar këtë LINK.

Gjatë vitit 2021, SHUKALB zbatoi me sukses Programin e D-LeaP Plani i Sigurisë së Ujit dhe Menaxhimi i Krizave (PSU & MK), për 5 shoqëri UK, Berat-Kuçovë, Gramsh, Lushnjë, Belsh dhe Patos. Programi u zbatua në kuadër të Projektit RCDN. Shoqëritë UK të përfshirë në program kanë finalizuar Planin e tyre të Sigurisë së Ujit dhe Planin e Menaxhimit të Krizave dhe aktualisht janë në proces miratimi përmes Këshillit të Administrimit si dokumente të brendshme që do të përdoren dhe do të referohen në rast krize. Në vitin 2022, SHUKALB planifikon të vazhdojë të ofrojë këtë program shumë të rëndësishëm për shoqëritë e tjera UK në Shqipëri.

Në partneritet me SHUKOS, ne vazhduam dhe zhvilluam me sukses raundin e 7-të të Programit Krahasimi i Standardizuar (Benchmarking) për Shoqëritë UK në Shqipëri dhe Kosovë, në kuadër të Partneritetit te Danubit (D-LeaP), për 13 shoqëri në Shqipëri dhe Kosovë.

Viti 2021 shënoi vitin e tretë të zbatimit të projektit tonë Menaxhimi i Aseteve në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime në Shqipëri, me pjesëmarrjen e 18 shoqërive UK. Dhjetë (10) shoqëri UK nga 18 kanë kaluar tashmë në Nivelin Platinium, ndërkohë që tetë (8) shoqëri UK janë duke punuar në Nivelin e Artë dhe kanë filluar me mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave për të zbatuar procedurat e menaxhimit të mirëmbajtjes. SHUKALB ka zhvilluar trajnime fizikisht dhe online, së bashku me vizitat në terren në shoqëritë UK, si pjesë e punës për ofrimin e asistencës teknike për stafin e shoqërive në zbatimin e Projektit.

Konferenca dhe Ekspozita vjetore e Përbashkët Ballkanike u organizua, për të dytin vit radhazi, si një event virtual në datat 3, 4, 5 nëntor 2021. Konferenca virtuale tërhoqi mbi 200 profesionistë të ujit që përfaqësonin shoqëri UK, komunitetin e donatorëve, kompani private, institucione akademike, si dhe institucione të tjera të qeverisjes qendrore dhe lokale nga 14 vende të ndryshme. Pjesëmarrësit në Konferencë patën mundësinë të vizitonin Ekspozitën tonë virtuale të organizuar përmes një platforme të dedikuar dhe të takoheshin dhe ndërvepronin virtualisht me përfaqësuesit e kompanive ekspozuese.

Përsa i përket Programeve tona të Edukimit dhe Ndërgjegjësimit Publik, SHUKALB organizoi me sukses programet “Panairi Shkencor” për Shkollat e Mesme dhe “Miqtë e Ujit”. Të dy programet u organizuan në kuadër të partneritetit afatgjatë me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë dhe me mbështetjen e shoqërive UK anëtare të SHUKALB.

Programi “Panairi Shkencor” për Shkollat e Mesme për nxënësit e klasave të 11-ta u zbatua për 9 shkolla të mesme dhe 43 nxënës në bashkitë Shkodër, Lezhë, Durrës, Kavajë, Vlorë, Peqin dhe Cërrik, me mbështetjen e shoqërive UK respektive. Programi u mbështet nga programi “Orientimi i Shërbimeve të Furnizimit me Ujë dhe Kanalizime drejt Performancës dhe Konsumatorit”, i financuar nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, zbatuar nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Programi “Miqtë e Ujit”, që i kushtohet nxënësve të klasave të treta të shkollave fillore, përfshiu 26 bashki në të gjithë Shqipërinë, duke përfshirë shoqëritë UK përkatëse anëtare të SHUKALB, 66 shkolla fillore dhe rreth 2,500 fëmijë. Zbatimi i programit u mbështet pjesërisht (për bashkitë Tropojë, Dibër, Klos Himarë, Dimal dhe Devoll) nga Programi “Masat Shoqëruese të Furnizimit me Ujë Rural III”, financuar nga Banka Gjermane e Zhvillimit KfW dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

Ndërsa një vit tjetër kompleks dhe i vështirë po përfundon, ne jemi krenarë për atë që kemi arritur deri më tani. Për këtë, ne i jemi mirënjohës përkushtimit të anëtarëve tanë, si dhe bashkëpunimit dhe mbështetjes nga të gjithë partnerët tanë, si ata afatgjatë ashtu edhe të rinj. Së fundi, ne nuk do të mund t’i realizonim të gjitha këto arritje pa punën e madhe të stafit të SHUKALB, si dhe mbështetjen e Bordit tonë të Drejtorëve. Ne shpresojmë të vazhdojmë të ndërtojmë mbi këto arritje të mëparshme në Vitin e Ri 2022, me një vizion dhe energji të freskët.